Onze voorwaarden in het kort:

 • Op al onze producten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • Voor de e-cursussen worden geen andere kosten (zoals verzendkosten) in rekening gebracht. De prijs zoals vermeld op de Growing Mindfulness website is volledig inclusief.
 • Voor alle niet-digitale producten (zoals boeken en andere fysieke artikelen) worden wel verzendkosten in rekening gebracht. Deze verzendkosten worden duidelijk vermeld.
 • Voor de boeken zijn de voorwaarden en regels van Lulu.com of Bol.com van toepassing omdat u daar de boeken koopt.
 • Voor de e-cursussen heeft u een volledige garantie. Als u niet tevreden bent met het product kunt u dit na voltooing van de cursus bij ons melden via product@growingmindfulness.nl. U krijgt dan het volledige aankoopbedrag teruggestort op uw rekening. Wel moet u daarbij kunnen aantonen dat u de cursus heeft gevolgd, bijvoorbeeld door de PDF te mailen die u aangeschaft heeft, met daarin de door u ingevulde lessen en aantekeningen. Ook zal de tijdsduur tussen aankoop en retour in aanmerking genomen worden in de overweging voor het terugstorten van het aankoopbedrag.
 • De garantie geldt niet voor e-cursussen die met een korting of tijdens een uitverkoop aangeschaft zijn.
 • U kunt tot maximaal 12 maanden na aankoop gratis een nieuwe download-link voor de e-cursus aanvragen. Na 12 maanden wordt 15 euro administratiekosten in rekening gebracht om een nieuwe download-link aan te leveren.
 • Op de e-cursussen berust copyright: de materialen mogen niet doorgestuurd, vermenigvuldigd, gekopieërd of gepubliceerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Marisa Garau en Bungalow Publishing
 • Growing Mindfulness maakt geen gebruik van cookies en we zullen u dan ook niet vragen deze te accepteren.

Extra voorwaarden vanwege de GDPR wetgeving

 • We vragen alleen uw voornaam en uw e-mail adres om u mijn gratis e-boek (inclusief kortingscode voor mijn e-cursus) + enkele vervolgmailtjes met de kortingscode voor mijn e-cursus toe te kunnen sturen.
 • Op elk gewenst moment kunt u de e-mails stopzetten; deze zullen dan niet meer toegestuurd worden.
 • We gebruiken uw e-mail adres nergens anders voor en uw e-mail adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
 • Alleen wij, Marisa Garau & Arjan van Woensel, hebben toegang tot uw e-mail gegevens als eigenaar van Bungalow Publishing Ltd.
 • Uw e-mail adres is opgeslagen in een bestand in een beveiligd back-up systeem en wordt standaard na 24 maanden professioneel verwijderd. Dit back-up systeem is beveiligd tegen inbraak en hacks, en kan alleen door ons ontsloten worden na een twee-staps-verificatie. Het back-up systeem staat in een beveiligde ruimte in onze kantoorruimte in ons huis (en dus niet in een anoniem kantoorgebouw waar werknemers, koeriers en allerlei ondersteunend personeel in en uit lopen). Derden hebben geen toegang tot deze ruimte of het back-up systeem.
 • Uw e-mail adres is ook opgeslagen bij marketing mail-provider MailerLite waarvan wij gebruikmaken om ons gratis e-boek en de korting op de e-cursus aan te bieden. MailerLite is één van de grootste marketing mail-providers ter wereld en houdt zich strict aan de privacy-regels van de USA en de Europese Unie. Ook in MailerLite wordt uw e-mail adres na 24 maanden uit ons account verwijderd door ons, de account-houders.

Hieronder vindt u de volledige juridische tekst.

• • •

Algemene Voorwaarden van Bungalow Publishing Ltd, gevestigd te Nieuw Zeeland

KvK-nummer 2265231

Versie geldig vanaf 01-07-2014

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bungalow Publishing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Bungalow Publishing en op growingmindfulness.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Bungalow Publishing behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Bungalow Publishing erkend.
1.4 Bungalow Publishing garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt, of zolang het maximum aantal afnemers van een product niet bereikt is.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Bungalow Publishing bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Bungalow Publishing zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bungalow Publishing geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 30 werkdagen te retourneren of te annuleren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Bungalow Publishing heeft teruggezonden of kennis heeft gegeven van een annulering van de levering, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, daarvan binnen de termijn van 30 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Bungalow Publishing. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken wel zijn gebruikt en uitgeprobeerd, bijvoorbeeld door middel van terugsturen van de PDF met daarin de ingevulde oefeningen, aantekeningen en lessen in de speciaal daarvoor ter beschikking gestelde tekstvelden. Indien de zaken bij de afnemer niet zijn gebruikt, ongeopend of op enige wijze ongelezen zijn gebleven, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Bungalow Publishing draagt er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de eventueel berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de digitale geleverde zaken (PDFs, e-cursussen, streaming video’s) en zal in geen geval betrekking hebbend op fysieke producten, zoals on-demand gedrukte boeken of telefoonabonnementen van de door Bungalow Publishing aangeboden services van Lulu of (mobiele) netwerkoperators. Op deze diensten, waarbij Bungalow Publishing slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde on-demand drukkerij of netwerkoperators van toepassing zijn.
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:
– diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
– goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk zoals personal coaching, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
– audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
– de levering van kranten en tijdschriften

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Bungalow Publishing, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bungalow Publishing. Bungalow Publishing houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Bungalow Publishing respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens volgens de eisen van de GDPR.
5.3 Bungalow Publishing maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bungalow Publishing) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Bungalow Publishing. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Bungalow Publishing schriftelijk te worden gemeld. Digitale producten dienen te worden verwijderd van de opslagmedia van de afnemer nadat de afnemer het product naar product@growingmindfulness.nl heeft opgestuurd. In geval van fysieke producten dient de terugzending van de zaken te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Bungalow Publishing gegrond worden bevonden, zal Bungalow Publishing naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bungalow Publishing en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Bungalow Publishing) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bungalow Publishing gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Bungalow Publishing voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Bungalow Publishing is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Bungalow Publishing in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Bungalow Publishing en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de afnemer geen enkele les, oefening of aantekening heeft ingevuld in een e-cursus (PDF); E) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Bungalow Publishing zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Bungalow Publishing slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Bungalow Publishing gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Bungalow Publishing kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Bungalow Publishing en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Bungalow Publishing op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Bungalow Publishing behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Bungalow Publishing gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Bungalow Publishing is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Bungalow Publishing alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Bungalow Publishing behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bungalow Publishing gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Bungalow Publishing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Bungalow Publishing is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Bungalow Publishing aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Bungalow Publishing zolang de afnemer de vorderingen van Bungalow Publishing uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Bungalow Publishing wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Bungalow Publishing geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht of gedupliceerd worden en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Bungalow Publishing of een door Bungalow Publishing aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Bungalow Publishing haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Bungalow Publishing zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Bungalow Publishing.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nieuw-Zeelandse recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Bungalow Publishing en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt een bevoegde rechter kennis, tenzij Bungalow Publishing er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.